BMW
Brainwave Manipulated Wagon

Team Members


Zijian Chen
CSE

Tiffany Jao
CSE

Man Qin
EE

Xueling Zhao
EE


Faculty Advisor


Qiangfei Xia